Heräsikö kysymyksiä?

Ota rohkeasti yhteyttä

leena.meri@eduskunta.fi

p. 09-432 3165 (Leena)

Avustaja:

jessica.vahtera@eduskunta.fi

p. 050 476 9019 (Jessica)

twiittaa: @leena_meri

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:433658 kpl

Kirjallinen kysymys vanginvartijoiden työturvallisuudesta

Lauantai 4.1.2020 klo 14:37 - Leena Meri


Eduskunnan puhemiehelle
Vankilavirkailijoiden liiton edustajisto ilmaisi joulukuun alussa huolensa vanginvartijoiden työturvallisuudesta. Poliisihallitus julkaisi marraskuussa selvityksen poliisien kokemasta uhkailusta virkansa vuoksi. Vastaajista 31 prosenttia on kokenut jonkinlaista uhkailua. Kyse on ollut tyypillisesti halventamisesta, mustamaalaamisesta sekä suorasta tai epäsuorasta uhkailusta. Turvallisuudesta vastaavien virkamiesten ketju on kuitenkin pitkä; akuutissa vaiheessa toimiva poliisi ja muut pelastusyksiköt, tutkijat, tuomioistuimet ja sitten ketjun häntäpäässä vanginvartijat ja muu vankilahenkilökunta.  
Vanginvartijaliiton mukaan monet vanginvartijat kokevat paljon huolta työturvallisuudestaan, mutta tutkimuksia asiasta ei ole. Politiikassa on korostettu vankien oikeuksia niin paljon, että esimerkiksi lääkärillä pitää saada olla yksin, mikä taas vaarantaa työskentelevän lääkärin. Vankiloissa tapahtuvasta väkivallasta on puhuttu paljon, mutta silti asiasta vastuussa olevasta ministeriöstä ei ole tullut selkeää viestiä keinoista, joilla asiaan puututaan. Tai että asiaan puututtaisiin ylipäätään.  
Vanginvartijat ovat myös huolissaan rehottavasta huumeongelmasta. Lomilla olevien päihteiden käyttöä on käytännössä mahdotonta valvoa, vaikka päihteettömyys olisi rikoksen uusimisen ennaltaehkäisyn kannalta tärkeää. Huumeongelma aiheuttaa uhkailua, väkivaltaa, kiristystä sekä vanginvartijoita että heidän perheitään kohtaan.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä toimia ja millä aikavälillä ministeri on tekemässä vanginvartijoiden turvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi sekä huumeongelman kitkemiseksi?  

Helsingissä 3.12.2019 
Leena Meri, PS
Ministerin vastaus kirjalliseen kysymykseen:

Oikeusministeriö suhtautuu kaikkiin vankilahenkilökuntaa koskeviin turvallisuusuhkiin erittäin vakavasti ja tilanteesta on saatu Rikosseuraamuslaitoksen selvitys, jonka mukaisesti Rikos-seuraamuslaitoksessa on ryhdytty toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi.

Rikosseuraamuslaitoksen tuottaman puolivuotiskatsauksen mukaan henkilökuntaan kohdistuvia uhka ja väkivaltatapauksia on ollut 23-53 kpl vuosina 2014-2019. Tämän ja edellisen vuoden määrät ovat samalla tasolla (50 tapausta).

Henkilökunnan työturvallisuuden ja vangin turvallisen tuomion täytäntöönpanon takaamiseksi Rikosseuraamuslaitos on tehnyt useita toimenpiteitä. Kaikkia toimenpiteitä ei voida turvalli-suussyistä kuvata yksityiskohtaisesti. Järjestäytyneen rikollisuuden (JR) toiminnan seurantaa ja analysointia varten perustettiin asiantuntijaryhmä, jossa on edustajia vankiloista, alueilta ja kes-kushallinnosta. Työryhmä tuottaa mm. järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan liittyviä raportteja Rikosseuraamuslaitoksen sisäiseen käyttöön. Ensisijaisesti vankiloiden käytäntöjä pyritään yhtenäistämään JR– ja muiden vaikuttajavankien osalta. Tällä tavoin menettelemällä vähenne-tään yksittäisiin vankeihin ja virkamiehiin kohdistuvaa painetta edellä mainituilta tahoilta.
Samoin JR –vankien sijoitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta heidän vaikuttamismahdol-lisuutensa muuhun vankiväestöön saadaan minimoitua. Yhtenä toimenpiteenä on toisen var-muusosaston perustaminen suljettuun vankilaan.

Henkilökuntaa on kehotettu valppauteen kohonneen väkivallan uhkan osalta, henkilökuntaa on kehotettu tekemään uhkailmoitukset jokaisesta virkamieheen kohdistetusta uhkauksesta ja var-muusosastojen lukumäärää kasvatetaan. Henkilökunnan turvatarkastusten käyttöönottamiseksi tullaan kehittämään menetelmät, mikä osaltaan vähentää vankien henkilökuntaan kohdistamaa painetta tuoda vankilaan kiellettyjä esineitä tai aineita. Lisäksi keskushallinnon turvallisuuden tehtäväalue on järjestänyt JR-linjausten toimeenpanemiseen liittyvää koulutusta Rikosseuraa-musalan koulutuskeskuksessa ja kiertänyt yksiköitä JR-linjausten jalkauttamiseksi.

Vankiloiden tekemissä huumausainetesteissä on löytynyt vuodesta 2015 lähtien positiivisia löy-döksiä huumeitten käytöstä 8-9 prosentissa tapauksista, vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla 6 prosentissa.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 370/2019 vp

Helsingissä 20.12.2019
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini